மொழிகள்
English
Bengali
French
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malayalam
Russian
Spanish
Tamil
Turkish
Vietnamese

Note

This page was generated from docs/tutorials/08_quantum_kernel_trainer.ipynb.

Quantum Kernel Training for Machine Learning Applications

In this tutorial, we will train a quantum kernel on a labeled dataset for a machine learning application. To illustrate the basic steps, we will use Quantum Kernel Alignment (QKA) for a binary classification task. QKA is a technique that iteratively adapts a parametrized quantum kernel to a dataset while converging to the maximum SVM margin. More information about QKA can be found in the preprint, "Covariant quantum kernels for data with group structure."

The entry point to training a quantum kernel is the QuantumKernelTrainer class. The basic steps are:

 1. Prepare the dataset

 2. Define the quantum feature map

 3. Set up an instance of TrainableKernel and QuantumKernelTrainer objects

 4. Use the QuantumKernelTrainer.fit method to train the kernel parameters on the dataset

 5. Pass the trained quantum kernel to a machine learning model

Import Local, External, and Qiskit Packages and define a callback class for our optimizer

[1]:
# External imports
from pylab import cm
from sklearn import metrics
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Qiskit imports
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.circuit import ParameterVector
from qiskit.visualization import circuit_drawer
from qiskit.algorithms.optimizers import SPSA
from qiskit.circuit.library import ZZFeatureMap
from qiskit_machine_learning.kernels import TrainableFidelityQuantumKernel
from qiskit_machine_learning.kernels.algorithms import QuantumKernelTrainer
from qiskit_machine_learning.algorithms import QSVC
from qiskit_machine_learning.datasets import ad_hoc_data


class QKTCallback:
  """Callback wrapper class."""

  def __init__(self) -> None:
    self._data = [[] for i in range(5)]

  def callback(self, x0, x1=None, x2=None, x3=None, x4=None):
    """
    Args:
      x0: number of function evaluations
      x1: the parameters
      x2: the function value
      x3: the stepsize
      x4: whether the step was accepted
    """
    self._data[0].append(x0)
    self._data[1].append(x1)
    self._data[2].append(x2)
    self._data[3].append(x3)
    self._data[4].append(x4)

  def get_callback_data(self):
    return self._data

  def clear_callback_data(self):
    self._data = [[] for i in range(5)]

தரவுத்தொகுப்பைத் தயாரிக்கவும்

In this guide, we will use Qiskit Machine Learning’s ad_hoc.py dataset to demonstrate the kernel training process. See the documentation here.

[2]:
adhoc_dimension = 2
X_train, y_train, X_test, y_test, adhoc_total = ad_hoc_data(
  training_size=20,
  test_size=5,
  n=adhoc_dimension,
  gap=0.3,
  plot_data=False,
  one_hot=False,
  include_sample_total=True,
)

plt.figure(figsize=(5, 5))
plt.ylim(0, 2 * np.pi)
plt.xlim(0, 2 * np.pi)
plt.imshow(
  np.asmatrix(adhoc_total).T,
  interpolation="nearest",
  origin="lower",
  cmap="RdBu",
  extent=[0, 2 * np.pi, 0, 2 * np.pi],
)

plt.scatter(
  X_train[np.where(y_train[:] == 0), 0],
  X_train[np.where(y_train[:] == 0), 1],
  marker="s",
  facecolors="w",
  edgecolors="b",
  label="A train",
)
plt.scatter(
  X_train[np.where(y_train[:] == 1), 0],
  X_train[np.where(y_train[:] == 1), 1],
  marker="o",
  facecolors="w",
  edgecolors="r",
  label="B train",
)
plt.scatter(
  X_test[np.where(y_test[:] == 0), 0],
  X_test[np.where(y_test[:] == 0), 1],
  marker="s",
  facecolors="b",
  edgecolors="w",
  label="A test",
)
plt.scatter(
  X_test[np.where(y_test[:] == 1), 0],
  X_test[np.where(y_test[:] == 1), 1],
  marker="o",
  facecolors="r",
  edgecolors="w",
  label="B test",
)

plt.legend(bbox_to_anchor=(1.05, 1), loc="upper left", borderaxespad=0.0)
plt.title("Ad hoc dataset for classification")

plt.show()
../_images/tutorials_08_quantum_kernel_trainer_4_0.png

குவாண்டம் அம்ச வரைபடத்தை வரையறுக்கவும்

Next, we set up the quantum feature map, which encodes classical data into the quantum state space. Here, we use a QuantumCircuit to set up a trainable rotation layer and a ZZFeatureMap from Qiskit to represent the input data.

[3]:
# Create a rotational layer to train. We will rotate each qubit the same amount.
training_params = ParameterVector("θ", 1)
fm0 = QuantumCircuit(2)
fm0.ry(training_params[0], 0)
fm0.ry(training_params[0], 1)

# Use ZZFeatureMap to represent input data
fm1 = ZZFeatureMap(2)

# Create the feature map, composed of our two circuits
fm = fm0.compose(fm1)

print(circuit_drawer(fm))
print(f"Trainable parameters: {training_params}")
   ┌──────────┐┌──────────────────────────┐
q_0: ┤ Ry(θ[0]) ├┤0             ├
   ├──────────┤│ ZZFeatureMap(x[0],x[1]) │
q_1: ┤ Ry(θ[0]) ├┤1             ├
   └──────────┘└──────────────────────────┘
Trainable parameters: θ, ['θ[0]']

குவாண்டம் கர்னல் மற்றும் குவாண்டம் கர்னல் பயிற்சியாளரை அமைக்கவும்

To train the quantum kernel, we will use an instance of TrainableFidelityQuantumKernel (holds the feature map and its parameters) and QuantumKernelTrainer (manages the training process).

QuantumKernelTrainer க்கு உள்ளீடாக, SVCLoss` என்ற கர்னல் இழப்புச் செயல்பாட்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் குவாண்டம் கர்னல் சீரமைப்பு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி பயிற்சி அளிப்போம். இது Qiskit-ஆதரவு இழப்பாக இருப்பதால், "svc_loss" என்ற சரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்; இருப்பினும், இழப்பை ஒரு சரமாக அனுப்பும்போது இயல்புநிலை அமைப்புகள் பயன்படுத்தப்படும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். தனிப்பயன் அமைப்புகளுக்கு, விரும்பிய விருப்பங்களுடன் வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்கவும், மேலும் KernelLoss பொருளை QuantumKernelTrainer க்கு அனுப்பவும்.

We will select SPSA as the optimizer and initialize the trainable parameter with the initial_point argument. Note: The length of the list passed as the initial_point argument must equal the number of trainable parameters in the feature map.

[4]:
# Instantiate quantum kernel
quant_kernel = TrainableFidelityQuantumKernel(feature_map=fm, training_parameters=training_params)

# Set up the optimizer
cb_qkt = QKTCallback()
spsa_opt = SPSA(maxiter=10, callback=cb_qkt.callback, learning_rate=0.05, perturbation=0.05)

# Instantiate a quantum kernel trainer.
qkt = QuantumKernelTrainer(
  quantum_kernel=quant_kernel, loss="svc_loss", optimizer=spsa_opt, initial_point=[np.pi / 2]
)

குவாண்டம் கர்னலைப் பயிற்றுவிக்கவும்

தரவுத்தொகுப்பில் (மாதிரிகள் மற்றும் லேபிள்கள்) குவாண்டம் கர்னலைப் பயிற்றுவிக்க, QuantumKernalTrainer என்ற fit முறையை நாங்கள் அழைக்கிறோம்.

The output of QuantumKernelTrainer.fit is a QuantumKernelTrainerResult object. The results object contains the following class fields: - optimal_parameters: A dictionary containing {parameter: optimal value} pairs - optimal_point: The optimal parameter value found in training - optimal_value: The value of the loss function at the optimal point - optimizer_evals: The number of evaluations performed by the optimizer - optimizer_time: The amount of time taken to perform optimization - quantum_kernel: A TrainableKernel object with optimal values bound to the feature map

[5]:
# Train the kernel using QKT directly
qka_results = qkt.fit(X_train, y_train)
optimized_kernel = qka_results.quantum_kernel
print(qka_results)
{  'optimal_circuit': None,
  'optimal_parameters': {ParameterVectorElement(θ[0]): 2.9050378226285405},
  'optimal_point': array([2.90503782]),
  'optimal_value': 9.978740202676176,
  'optimizer_evals': 30,
  'optimizer_result': None,
  'optimizer_time': None,
  'quantum_kernel': <qiskit_machine_learning.kernels.trainable_fidelity_quantum_kernel.TrainableFidelityQuantumKernel object at 0x00000193435A4A48>}

மாதிரியைப் பொருத்தி சோதிக்கவும்

We can pass the trained quantum kernel to a machine learning model, then fit the model and test on new data. Here, we will use Qiskit’s QSVC for classification.

[6]:
# Use QSVC for classification
qsvc = QSVC(quantum_kernel=optimized_kernel)

# Fit the QSVC
qsvc.fit(X_train, y_train)

# Predict the labels
labels_test = qsvc.predict(X_test)

# Evalaute the test accuracy
accuracy_test = metrics.balanced_accuracy_score(y_true=y_test, y_pred=labels_test)
print(f"accuracy test: {accuracy_test}")
accuracy test: 0.8

Visualize the Kernel Training Process

From the callback data, we can plot how the loss evolves during the training process. We see it converges rapidly and reaches high test accuracy on this dataset with our choice of inputs.

We can also display the final kernel matrix, which is a measure of similarity between the training samples.

[7]:
plot_data = cb_qkt.get_callback_data() # callback data
K = optimized_kernel.evaluate(X_train) # kernel matrix evaluated on the training samples

plt.rcParams["font.size"] = 20
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
ax[0].plot([i + 1 for i in range(len(plot_data[0]))], np.array(plot_data[2]), c="k", marker="o")
ax[0].set_xlabel("Iterations")
ax[0].set_ylabel("Loss")
ax[1].imshow(K, cmap=cm.get_cmap("bwr", 20))
fig.tight_layout()
plt.show()
../_images/tutorials_08_quantum_kernel_trainer_14_0.png
[8]:
import qiskit.tools.jupyter

%qiskit_version_table
%qiskit_copyright

Version Information

Qiskit SoftwareVersion
qiskit-terra0.22.0
qiskit-aer0.11.0
qiskit-ignis0.7.0
qiskit0.33.0
qiskit-machine-learning0.5.0
System information
Python version3.7.9
Python compilerMSC v.1916 64 bit (AMD64)
Python builddefault, Aug 31 2020 17:10:11
OSWindows
CPUs4
Memory (Gb)31.837730407714844
Thu Oct 13 10:46:23 2022 GMT Daylight Time

This code is a part of Qiskit

© Copyright IBM 2017, 2022.

This code is licensed under the Apache License, Version 2.0. You may
obtain a copy of this license in the LICENSE.txt file in the root directory
of this source tree or at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Any modifications or derivative works of this code must retain this
copyright notice, and modified files need to carry a notice indicating
that they have been altered from the originals.