Portuguese
Idiomas
English
Bengali
French
German
Japanese
Korean
Portuguese
Spanish
Tamil

qiskit.circuit.library.XXMinusYYGate.power

XXMinusYYGate.power(exponent)[código fonte]

Raise gate to a power.